I. Bendrosios nuostatos

1. Šios Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias naudojimosi Medicata parduotuve internete adresu medicata.eu (toliau – Parduotuvė) sąlygas bei tvarką.
2. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjai renkasi, užsako ir perka Parduotuvėje siūlomas Pardavėjo prekes arba naudojasi Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
3. Parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė internete, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.
4. Parduotuvės veiklą organizuoja ir vykdo MB „Medicata pharma“, juridinio asmens kodas 304423328, registruotas buveinės adresas Žarijų g. 2B, LT-02300 Vilnius, tel.: +370 611 20924, el. paštas sales@medicata.eu.
5. Pirkti Parduotuvėje turi teisę prie Parduotuvės sistemos prisiregistravęs asmuo arba svečias (toliau – Pirkėjas):
5.1. veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės ir kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
5.2. juridinis asmuo, veikiantis per įgaliotą atstovą.
6. Pirkėjas, užsiregistruodamas Parduotuvėje ir (arba) pateikdamas užsakymą besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Parduotuvėje.
7. Prekės, kurias Pirkėjas gali įsigyti Parduotuvėje, yra skirtos Lietuvos Respublikos rinkai ir pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
8. Pirkėjui nesuteikiama teisė pateikti prekių užsakymą Parduotuvėje medicata.eu, jeigu Pirkėjas nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Pirkėjui pateikus prekių užsakymą laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Taisyklėmis.
9. Pirkėjui pateikus prekių užsakymą, Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo – pardavimo sutartimi ir abiems šalims yra privalomas teisinis dokumentas.
10. Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti, taisyti ar pildyti Taisykles. Pirkėjui perkant Parduotuvėje medicata.eu taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama susipažinti su Taisyklėmis kiekvieno apsipirkimo metu.
11. Pardavėjas turi teisę:
11.1. atsižvelgdamas į Parduotuvės sistemos techninius pajėgumus, riboti registruotų Pirkėjų skaičių;
11.2. iš anksto neįspėjęs Pirkėjo, apriboti Pirkėjo naudojimąsi Parduotuvės paslaugomis, taip pat panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas naudojosi Parduotuve, pažeisdamas šias Taisykles, bandė arba bando pakenkti Parduotuvės ar Pardavėjo vykdomų užsakymų, darbo stabilumui ir (arba) saugumui;
11.3. laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu Pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas Pardavėjui. Pardavėjui sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose Taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

II. Pirkėjo registracija, prisijungimai ir asmens duomenų tvarkymas

1. Pirkėjas, norėdamas naudotis Parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes, gali užsiregistruoti Parduotuvės sistemoje, užpildydamas registracijos anketą arba apsipirkti kaip neregistruotas vartotojas.
2. Pirkimo anketoje privaloma pateikti šiuos Pirkėjo duomenis:
2.1. vardą, pavardę arba pavadinimą;
2.2. jeigu Pirkėjas yra juridinis asmuo – nurodomas šio juridinio asmens kodas ir PVM kodas;
2.3. elektroninį paštą;
2.4. adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, išskyrus tuos atvejus, kai pirkėjas atsiima prekes pats, pasirinktame prekių atsiėmimo punkte;
2.5. kontaktinį telefono numerį.
3. Pardavėjas turi teisę nustatyti kitus prekių pristatymui būtinus duomenis.
4. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų teisingi ir leistų įvykdyti Pirkėjo pateiktą užsakymą iki galo. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo neteisingai nurodytus asmens duomenis ir nėra atsakingas už dėl to atsiradusią žalą Pirkėjui ar tretiesiems asmenims.
5. Pirkėjas įsipareigoja saugoti paslaptyje ir neatskleisti tretiesiems asmenims savo vartotojo vardo ir slaptažodžio (toliau – Prisijungimo duomenys). Pirkėjas yra atsakingas už jo Prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus, kurie Parduotuvėje atliekami prisijungus Pirkėjo Prisijungimo duomenimis. Pirkėjui praradus Prisijungimo duomenis, Pirkėjas privalo nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 1 (vieną) valandą apie tai informuoti Pardavėją.
6. Užsiregistruodamas Pirkėjas suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, naudoti ir tvarkyti Taisyklėse numatytais tikslais visus Pirkėjo asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia registruodamasis ir lankydamasis bei naudodamasis Parduotuve, be to Pirkėjas suteikia Pardavėjui teisę perduoti Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjo partneriams, kurie kartu su Pardavėju administruoja Parduotuvę, vykdo prekių pristatymą ar teikia kitas su Parduotuve susijusias paslaugas.
7. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Europos Sąjungos teisės aktų bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
8. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo rašytinį, elektroninį arba žodinį sutikimą. Pirkėjas savo valią dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais išreiškia užpildydamas registracijos anketą ir šioje anketoje pažymėdamas atitinkamus laukus.
9. Pardavėjas užtikrina, kad Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant Parduotuvės administravimą, prekių pristatymą ir kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus Pardavėjo partnerius arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais, kai tai padaryti yra privaloma.
10. Pirkėjo asmeniniai duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti asmens duomenų tvarkymo tikslai. Pirkėjo pateiktų asmens duomenų, taip pat Pirkėjo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo terminai yra nustatyti Pardavėjo Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse. Pasibaigus asmens duomenų tvarkymo laikotarpiui, arba išnykus poreikiui tvarkyti asmens duomenis, šie duomenų sunaikinami teisės aktų ir Pardavėjo Asmens duomenų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis.

III. Prekių kainos, nuolaidos, apmokėjimai ir terminai

1. Parduotuvėje prekės nurodomos kartu su prekės standartinio vieneto kaina. Prekių kainos Parduotuvėje suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.
2. Pirkėjui suteiktos nuolaidos netaikomos, jeigu prekė yra išparduodama ar jos kaina akcinė.
3. Už išsirinktas prekes Pirkėjas gali sumokėti:
3.1. per Pirkėjo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą prekių pirkimo metu;
3.2. banko pavedimu pagal pirkimo metu pateiktą išankstinę sąskaitą faktūrą;
3.3. atvykęs Pardavėjo adresu.
4. Pasirinkus už prekes sumokėti banko pavedimu, užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus Pirkėjo apmokėjimą už prekes bei jų pristatymą, jei Pardavėjas su Pirkėju nesusitarė kitaip. Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.
5. Pirkėjui nesumokėjus už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo momento, Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą.

IV. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti (galiojimo) terminai

1. Visų Parduotuvėje parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių gamintojai ir (arba) importuotojai, o Pardavėjas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą (perdavimą) vartotojams, nebent įstatymai numatytų kitaip.
2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus. Jeigu prekės spalvos, dydžio ar formos neatitikimas sąlygotas Pardavėjo ar su juo susijusių trečiųjų asmenų veiksmų, tuomet Pardavėjas atsako už prekės galimus išvaizdos neatitikimus.
3. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už Parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų Pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.
4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
5. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti (galiojimo) terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

V. Prekių pristatymas ir atsiėmimas

1. Parduotuvėje įsigytas prekes pristato Pirkėjo pasirinktos siuntų tarnybos, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas atsiima prekes pats, visoje Europos Sąjungoje.
2. Prekių pristatymo terminas priklauso nuo siuntų tarnybos. Įprastai prekės yra pristatomos per 2-5 darbo dienas, jei užsakymas gautas ir apmokėtas iki 12 val., tačiau Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per šį terminą, ypač jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose, Pirkėjas nurodė neteisingus duomenis, kuriuos reikėjo tikslinti, pristatymo adresas yra ne Lietuvos Respublikos teritorijoje ir dėl kitų veiksnių.
3. Prekių pristatymo įkainiai:
3.1. Lietuvoje, pristatant prekes į DPD paštomatus – 2, 99 €
3.2. Lietuvoje, pristatant prekes kliento nurodytų adresu – 4,99 €
3.3. Užsakant prekių daugiau nei už 60 €, pristatymas Lietuvoje į DPD paštomatą, nemokamas.
4. Pardavėjas pasilieka teisę savo nuožiūra keisti prekių pristatymo įkainius.
5. Apie patvirtintą ir pradėtą vykdyti užsakymą Pirkėjas informuojamas elektroniniu paštu.
6. Prekės atiduodamos Pirkėjui arba jo atstovui, kuris atitinka šių Taisyklių reikalavimus ir jei Pirkėjas tokį asmenį nurodo.
7. Pirkėjas priimdamas prekes patikrina prekių kiekį ir kainą, o visus aptiktus neatitikimus ar prekių defektus nurodo prekių pristatymo dokumentuose.

VI. Sutarties atsisakymas, prekių grąžinimas ir keitimas

1. Prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Tinkamos kokybės prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
2. Norėdamas grąžinti nekokybišką ar kokybišką prekę, Pirkėjas turi susisiekti su Pardavėju ir elektroninio pašto adresu sales@medicata.eu ir pateikti aiškų pareiškimą dėl prekių grąžinimo, bei nurodyti savo vardą ir pavardę arba pavadinimą, adresą, telefono numerį, prekių pirkimo datą, norimų grąžinti prekių pavadinimą ir kiekį.
3. Grąžinant prekes Pardavėjui, būtina laikytis šių sąlygų:
3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildytą grąžinimo dokumentą.
4. Atsisakydamas sutarties (grąžindamas prekes), Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie grąžinimą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui.
5. Prekės pakeičiamos arba už jas sumokėti pinigai Pirkėjui į jo sąskaitą grąžinami ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės grąžinimo dienos.
6. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui.
7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šioje Taisyklių dalyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
8. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats adresu Žarijų g. 2B, Vilniuje, darbo dienomis darbo valandos, arba atsiųsti per kurjerį.

VII. Komunikacija

1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.
2. Pirkėjas visus klausimus ir pranešimus siunčia elektroninio pašto adresu sales@medicata.eu arba skambina telefonu +370 611 20924
VIII. Baigiamosios nuostatos
1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Pirkėjas turi galimybę spręsti su Parduotuve iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirkėjas raštu (el. paštu) turi kreiptis į Pardavėją ir pateikti Pardavėjui laisvos formos pretenziją dėl prekių ir(arba) Parduotuvės ar Pardavėjo veiklos. Savo pretenzijoje Pirkėjas privalo nurodyti konkrečią (-ias) prekę (-es) ar Parduotuvės suteiktą paslaugą, dėl kurios jis reikia savo pretenziją ir išdėstyti savo reikalavimą. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo pretenziją, ją išnagrinėja per 14 (keturiolika) dienų nuo pretenzijos gavimo dienos ir pateikia Pirkėjui savo atsakymą. Pardavėjui neatsakius į Pirkėjo pretenziją arba Pirkėjui likus nepatenkintam dėl Pardavėjo priimto sprendimo, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė vvtat.lt).
5. Šalims nepavykus taikiai susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka.